FUNDACJA WAŁBRZYCH 2000Unsplashed background img 1

Fundacja Wałbrzych 2000

Fundacja "Wałbrzych 2000" powstała w maju 1995 r. z inicjatywy działaczy społeczno-gospodarczych regionu wałbrzyskiego.

Fundacja jest organizacją "non profit" a jej misją jest wspieranie procesu restrukturyzacji, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój przedsiębiorczości i kształtowanie form współdziałania podmiotów oraz instytucji na rzecz rozwoju regionu wałbrzyskiego.

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Panią Annę Szerer w Kancelarii Notarialnej w Wałbrzychu w dniu 29 maja 1995r. rep A nr 4033/1995 i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod KRS 0000073497.

Działalność Fundacji oparta jest o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity, Dz. U. Nr 46 z 1991r. poz. 203) oraz postanowienia zawarte w Statucie Fundacji, którego tekst jednolity można pobrać z naszej strony.

Celem Fundacji jest:
  1. Wsparcie procesu restrukturyzacji gospodarczej regionu wałbrzyskiego;
  2. Wdrażanie umiejętności demokratycznego współdziałania w regionie.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. Organizowanie i finansowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych bezrobociem i readaptacji zawodowej bezrobotnych oraz działań z zakresu oświaty zawodowej dla młodzieży
  2. Inicjowanie porozumień w zakresie osiągania celów - w układach grup parlamentarnych, samorządowych i społecznych.
  3. Kształtowanie umiejętności demokratycznego współdziałania, organizowanie szkoleń w zakresie technik demokratycznych, negocjacyjnych, wymiany doświadczeń i sztuki osiągania kompromisu na rzecz wspólnego celu.
  4. Rozwijanie działalności charytatywnej we wszystkich dziedzinach oraz działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży.
  5. Organizowanie i finansowanie działań na rzecz rozwoju kultury i turystyki, w tym organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych.
  6. Wspomaganie i organizowanie przedsięwzięć społeczno - gospodarczych na rzecz kształtowania i ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji i zagospodarowania terenów pokopalnianych.
  7. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych w regionie wałbrzyskim.
  8. Współprace z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w sferze restrukturyzacyjnej.

call
Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia