Narzędzia

Szkolenia zamiast zwolnień

Przedsiębiorstwa przechodzące trudności finansowe nie są z reguły zainteresowane inwestowaniem w rozwój zawodowy pracowników i podnoszeniem jakości kapitału ludzkiego, podejmują natomiast bardzo często działania na rzecz redukcji poziomu zatrudnienia w firmie. W celu przeciwdziałania tym zjawiskom w ramach PO KL został opracowany mechanizm zwiększający dostępność przedsiębiorców do szkoleń i doradztwa. Pozwoli on na ograniczenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego (w tym również zwolnień) w dłuższej perspektywie czasowej poprzez podniesienie adaptacyjności pracowników bez konieczności ponoszenia przez przedsiębiorcę dodatkowych wydatków związanych z finansowaniem wkładu prywatnego w ramach pomocy na szkolenia. Rozwiązanie to obejmuje wprowadzenie możliwości udzielania pomocy de minimis (czyli pomocy minimalnej, która nie wpływa na zakłócenie konkurencji na wspólnym rynku UE) na szkolenia dla przedsiębiorstw. Oznacza to, że przedsiębiorca planujący przeszkolenie swoich pracowników nie będzie musiał wnosić wkładu prywatnego w postaci gotówki lub wynagrodzeń, natomiast kwota ta zostanie pokryta w całości w ramach udzielonej przedsiębiorcy pomocy de minimis - do 200 tys. euro w okresie 3 lat.

Ażeby szkolić swoich pracowników przedsiębiorcy mogą korzystać ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu
VIII Regionalne kadry gospodarki, tj.:

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

W ramach tego poddziałania przedsiębiorca (bez względu na wielkość firmy) może:

 1. Przeszkolić swoich pracowników (również tych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej) i kadrę zarządzającą w zakresie m.in.: zarządzania, identyfikacji potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacji pracy, zarządzania BHP, elastycznych form pracy, wdrażania technologii produkcyjnych przyjaznych środowisku, wykorzystania w prowadzonej działalności technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 2. Zaproponować swym pracownikom, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), a zwłaszcza pracownikom o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach - udział w szkoleniach, kursach i poradnictwie zawodowym (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów). Uwaga! z tego rodzaju szkoleń nie mogą korzystać osoby samozatrudnione.

Natomiast mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, w tym również osoby samozatrudnione mogą skorzystać z doradztwa w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości (z wyłączeniem doradztwa związanego z procesami inwestycyjnymi).

Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

W ramach tego poddziałania pracodawcy, których przedsiębiorstwa i pracownicy przechodzą procesy adaptacyjne i modernizacyjne, mogą pozyskać środki na:

 • podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo.
 • szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);
 • szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

Wszystkie ww. projekty szkoleniowe przedsiębiorcy mogą realizować samodzielnie lub w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pracodawców, związków zawodowych, jednostkami samorządu terytorialnego, urzędami pracy itd.

Ouplacement

Outplacement to: zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielanie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

Outplacement - inne określenia, z którymi można się spotkać w praktyce i literaturze przedmiotu, a które dobrze oddają jego treść:

 • zwolnienia monitorowane,
 • system łagodnych zwolnień,
 • program kompleksowej pomocy zwalnianym,
 • przygotowanie pracownika do życia w warunkach zmiany,
 • wsparcie pracownika i pracodawcy w procesie restrukturyzacji,
 • kultura zwalniania pracowników,
 • monitorowana redukcja zatrudnienia.

(źródło: Bartłomiej Piotrowski: Czym jest outplacement. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa styczeń 2010 r.)

Bez względu na rodzaj definicji outplacement dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca zmuszony jest do zwalniania pracowników. W polskim prawodawstwie przyjęto nazwę zwolnienie monitorowane, które zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Art. 2 ust. 1 pkt 44 stwierdza, że zwolnienie monitorowane to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku, z którym są świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem. Natomiast art. 70 ustawy, w całości poświęcony zwolnieniom monitorowanym mówi, że: Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w szczególności:

 1. pośrednictwa pracy;
 2. poradnictwa zawodowego;
 3. szkoleń;
 4. pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Dodaje również, że w przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu.

Skąd wziąć pieniądze na realizację programu zwolnień monitorowanych?

Środki na działania outplacementowe dostępne są:

 1. w Priorytecie VIII POKL: Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałaniu 8.1.2: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, który przewiduje wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym:
  • szkoleń i poradnictwa zawodowego,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania).

Ponadto środki w Poddziałaniu 8.1.2. można zdobyć środki na:

 • pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;
 • szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);
 • badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.

Planowane jest wprowadzenie nowego środka pomocy dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej, na podstawie którego będzie możliwe udzielenie ograniczonej kwoty pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem do wysokości 500 tys. euro. Pomoc udzielana w ramach nowego środka będzie mogła być przeznaczona m.in. na szkolenia i doradztwo dla zagrożonych przedsiębiorstw i będzie ona udzielana na analogicznych zasadach jak pomoc de minimis, tj. bez konieczności wnoszenia wkładu prywatnego przez przedsiębiorcę. Jest to pomoc dla pracodawców i organizacje pozarządowe planujące programy outplacementowe nie mają do tych środków bezpośredniego dostępu. Możliwe wydaje się jednak uwzględnienie tych możliwości w ramach montażu finansowego obejmującego zaangażowanie pracodawcy, np. w szeroko rozumiany program outplacementu o charakterze środowiskowym.

 1. w Funduszu Pracy i środkach własnych Powiatowego Urzędu Pracy. Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może refundować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszt szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, a w przypadku osób w wieku 45 lat i powyżej - w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę. W ramach programu zwolnienia monitorowanego pracodawcy mogą także na wniosek pracownika finansować świadczenie szkoleniowe, które jest przyznawane przez pracodawcę i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. W okresie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego, udzielana przez właściwy dla zwolnionego pracownika PUP. Po przyznaniu przez pracodawcę świadczenia szkoleniowego PUP refunduje pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane ze środków własnych pracodawcy, w wysokości określonej w odrębnych przepisach. Pracodawca zaś wypłaca co miesiąc zwolnionemu pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy, począwszy od miesiąca, w którym pracownik rozpoczął szkolenie, świadczenie szkoleniowe w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. w zaangażowaniu finansowym (również rzeczowym, np. nieodpłatne udostępnianie sal, sprzętu komputerowego itp.) pracodawcy.

Najbardziej efektywne programy outplacementowe powstają w partnerstwie lokalnym z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i organizacji pozarządowych.

Dodatki mobilnościowe (relokacyjne)

Dodatki te są przeznaczone dla osób bezrobotnych, które straciły zatrudnienie z przyczyn nieleżących po stronie pracownika, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Dodatkowo warunkiem otrzymania dodatku jest znalezienie zatrudnienia (potwierdzone umową o pracę na okres nie krótszy niż 3 miesiące) w miejscowości oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 50 km. Dodatki te będą stanowiły element projektów dotyczących ponownego włączenia do rynku pracy (reintegracji zawodowej) zwolnionych pracowników, a nie będą przyznawane jako samodzielny rodzaj wsparcia, zatem warunkiem ich otrzymania będzie przystąpienie do projektu realizowanego w ramach PO KL w zakresie aktywizacji zawodowej. Osobie takiej w ramach projektu udzielane jest wsparcie w postaci szkoleń, doradztwa, pośrednictwa pracy itp., a następnie w przypadku znalezienia nowej pracy poza miejscem zamieszkania wypłacony zostanie dodatek mobilnościowy.

Osoba, która chciałaby skorzystać z takiego wsparcia, powinna zgłosić się do odpowiedniej Instytucji Pośredniczącej w danym regionie, na ogół jest to Urząd Marszałkowski lub Wojewódzki Urząd Pracy. Instytucje te udzielają osobom zainteresowanym informacji na temat aktualnie realizowanych w danym regionie lub powiecie projektów, w których przewiduje się przyznanie m.in. dodatku mobilnościowego. Dodatek mobilnościowy będzie przyznawany uczestnikowi projektu jednorazowo w zryczałtowanej formie. Oznacza to, że wysokość dodatku będzie stała, a nie uzależniona od faktu przeznaczenia dodatku na pokrycie kosztów dojazdu czy też kosztów osiedlenia się w nowym miejscu. Dodatek ten będzie wynosił równowartość sześciokrotności 100% zasiłku dla bezrobotnych - czyli 3450 zł, jako alternatywa dla świadczenia finansowanego z Funduszu Pracy, przysługującego osobie bezrobotnej, która utraciła pracę. Dodatek będzie bezzwrotny, chyba że stosunek pracy u nowego pracodawcy ustanie (z przyczyn leżących po stronie pracownika) przed upływem 3 miesięcy od momentu podjęcia zatrudnienia.

Dodatki motywacyjne

Z tych dodatków będą mogły skorzystać osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, biorące udział w projekcie, w ramach którego realizowany jest program outplacementu, podejmujące pracę za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy. Dodatek nie stanowi samodzielnej formy wsparcia. Oznacza to, że nie każda osoba spełniająca warunki przyznania dodatku automatycznie nabywa do niego prawo. Warunkiem przyznania dodatku będzie przystąpienie do projektu realizowanego w ramach PO KL w zakresie aktywizacji zawodowej. Schemat wnioskowania o dodatek jest taki sam jak w przypadku dodatku mobilnościowego i będzie przyznany uczestnikowi projektu, który w wyniku wsparcia udzielonego mu w ramach projektu znalazł zatrudnienie za wynagrodzeniem niższym niż w dotychczasowym miejscu pracy (u dotychczasowego pracodawcy). W celu uzyskania dodatku osoba biorąca udział w projekcie powinna przedłożyć dowód potwierdzający nawiązanie stosunku pracy z nowym pracodawcą na okres minimum 3 miesięcy. Dodatek motywacyjny będzie jednorazowy i będzie wypłacany w przypadku znalezienia nowej, niżej opłacanej pracy, zaś jego wysokość będzie wynosiła równowartość trzykrotnej kwoty różnicy pomiędzy poprzednim (wyższym) a obecnym (niższym) wynagrodzeniem brutto otrzymywanym przez pracownika, lecz jego maksymalna kwota może wynosić 4000 zł.

Wsparcie osób, które planują podjęcie własnej działalności gospodarczej
Środki można pozyskać w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działania 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałania 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

W ramach obydwu priorytetów występuje:

 1. przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN. Podmiot realizujący projekt ma obowiązek dokonywania kontroli prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości, ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo jeżeli naruszone zostały inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.
 2. wsparcie pomostowe w okresie do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest na wniosek uczestnika projektu składany do realizatora programu przez okres do 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie w uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu składany do realizatora programu istnieje możliwość przedłużenia podstawowego wsparcia pomostowego nie dłużej niż do 12 miesiąca włącznie od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Ilość wyświetleń: 10111

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.028s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie