Dobre praktyki

Szkolenia i kursy szans? na rozwój pracowników Ronal Polska Sp. z o.o.

Polskie oddzia?y mi?dzynarodowej Grupy Ronal realizuj? projekt szkoleniowy wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego oraz bud?et pa?stwa w Ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki. Realizacja projektu rozpocz??a si? w grudniu 2009 r., a zako?czy si? w lipcu 2011 r. Celem projektu jest:

  • wzrost liczby pracowników pos?uguj?cych si? swobodnie j?zykiem angielskim lub niemieckim,
  • wzrost liczby pracowników posiadaj?cych uprawnienia do obs?ugi wózków podno?nikowych,
  • wzrost kompetencji zarz?dczych mened?erów liniowych.

Grup? docelow? projekt s? pracownicy zak?adu W14 w Jelczu-Laskowicach.

W lektoratach j?zykowych uczestnicz? b?d? g?ównie pracownicy administracji oraz dozoru, którym znajomo?? j?zyka obcego jest potrzebna w codziennej pracy. W ramach lektoratów dla ka?dego j?zyka powstan? 2 grupy uczestników ró?ni?ce si? stopniem zaawansowania s?uchaczy. Ka?da grupa b?dzie uczestniczy? w kursie przez 4 semestry. Jeden semestr to 60 godzin szkoleniowych. Kursy b?d? realizowane w nowoczesnej formule nauczania blended learning, tradycyjne zaj?cia z lektorem zastan? uzupe?nione zaj?ciami na interaktywnej platformie e-learningowej.

Kursy obs?ugi wózków podno?nikowych skierowane s? do pracowników liniowych, którzy potrzebuj? lub mog? potrzebowa? w przysz?o?ci uprawnie? do obs?ugi takich urz?dze?. W ramach kursów obs?ugi wózków wid?owych przewidziane s? cztery edycje, w ka?dej udzia? we?mie 20 kandydatów na operatorów wózków jezdnych i 15 kandydatów na operatorów wózków prowadzonych. Kwalifikacje do obs?ugi urz?dze? uzyska? ma 140 pracowników.

Cykl 8 szkole? z zakresu kompetencji zarz?dczych przeznaczony jest dla kadry zarz?dzaj?cej pierwszego szczebla: brygadzistów, mistrzów zmianowych, kierowników zmian. Skorzysta z nich oko?o 60 pracowników. Wezm? oni udzia? w jednodniowych warsztatach rozpoczynaj?cych cykl szkole?, o?miu dwudniowych szkoleniach z zakresu kompetencji zarz?dczych oraz jednodniowych warsztatach zamykaj?cych cykl szkole?.

Koordynator projektu jest pan J?drzej Krzystyniak tel. 71 3810683 e-mail: jedrzej.krzystyniak@ronal.pl

 

Studium przypadku FagorMastercook

Studium przypadku FM 11 06 2010.pdf 171.5 KB

Kryzys gospodarczy w Europie i w Polsce szczególnie dotkn?? bran?e motoryzacyjn? i producentów sprz?tu AGD. Pomimo trudno?ci rynkowych, niektóre firmy produkcyjne na Dolnym ?l?sku wykorzysta?y szans? i  pozyska?y ?rodki unijne na szkolenia swoich pracowników. Jedn? z nich by? wroc?awski FagorMastercook.

 
Ilość wyświetleń: 13769

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

Czas generowania strony: 0.03s | 2010 © Fundacja Wałbrzych 2000 | Logowanie