WAŁBRZYSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

FAQ - PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pani, która zgłosiła się na poradę w ramach dyżuru eksperta prosi o informację w zakresie odpowiedzialności za długi spadkowe. Jak mówi odziedziczyła w 2015 r., wraz z bratem, zadłużenie bankowe po zmarłym ojcu obecnie komornik prowadzi egzekucję w związku z tym zadłużeniem jedynie od niej ponieważ wierzyciel pozwał jednie ją. Pani prosi o informację, czy w związku z przyjęciem spadku jej brat również powinien  być zobowiązany do spłaty zadłużenia.


Odpowiedź:


o ile brat w trakcie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku nie złożył oświadczenia o jego zrzeczeniu się, odziedziczył połowę zadłużenia ojca (zgodnie ze stanem prawnym w roku 2015). Ponieważ wierzyciel wystąpił z nakazem zapłaty jedynie wobec pani, to po spłaceniu całości, będzie ona miała roszczenie wobec brata o zwrot połowy spłaconej kwoty. Wskazałem, że jeżeli brat nie będzie chciał zapłacić dobrowolnie, wówczas będzie musiała skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.


Podstawa prawna: art. 1034 § 1 k.c.

Pan, który zgłosił się na dyżur eksperta prosi o odpowiedz na zagadnienie prawne. Jak mówi jego żona po okresie urlopu macierzyńskiego chciałby wrócić do pracy. Prosi o informację, czy pracodawca ma obowiązek przywrócić ją na dotychczas zajmowane stanowisko.


Odpowiedź:


zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek przywrócenia pracownika, który przebywał na urlopie macierzyńskim na dotychczasowe stanowisko pracy. Wskazano, że czasami jednak zdarzają się obiektywne przesłanki, które uniemożliwiają powrót pracownika na dotychczasowe stanowisko (np. wewnętrzne zmiany organizacyjne u pracodawcy). Wówczas ma on obowiązek zatrudnić taką osobę na stanowisku równorzędnym zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Za równorzędne stanowisko jest uznawane takie, które jest podobne rodzajowo do zajmowanego przed urlopem, dające możliwość podobnego awansu zawodowego oraz osiągnięcia pułapu wynagrodzenia nie niższego od poprzednio otrzymywanego.


Podstawa prawna art. 183 (2) kodeksu pracy.

Pan, który zgłosił się na dyżur eksperta prosi o odpowiedź, w jaki sposób jego matka może odwołać darowiznę w ramach której przekazała mieszkanie młodszemu bratu. Pan wskazuje, że mama chce dokonać odwołania ponieważ dowiedziała się, że młodszy syn okradł ją.


Poinformowano, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, darczyńca może cofnąć darowiznę w przypadku jeżeli obdarowany dopuścił się względem jego osoby rażącej niewdzięczności. Wskazano jednak, że rażąca niewdzięczność jest pojęciem nieostrym i nie wskazano w przepisie działań, które wypełniałyby znamiona tej kategorii. Ponadto wyjaśniono, że odwołanie darowizny nie może nastąpić po upływie roku od momentu kiedy darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Ponadto odwołanie darowizny może odbyć się na podstawie oświadczenia woli darczyńcy, jednak zwrot darowizny, jako, że jest to nieruchomość, musi odbyć się poprzez akt notarialny. W przypadku gdy obdarowany, w stosunku do którego złożono oświadczenie o wycofaniu darowizny nie przeniesie własności z powrotem na darczyńcę, wówczas konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu.


Podstawa prawna: kodeks cywilny art. 899.

Na dyżur eksperta zgłosił się mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego, który obszernie opisuje swoją sytuację, wskazując że od wielu lat nosi sie z zamiarem rozwodu ponieważ pożycie małżeńskie całkowicie wygasło, a ponadto żona stosuje wobec niego przemoc psychiczną, bez uzasadnienia wzywa policje itp. Pan prosi o informację na temat procedury rozwodowej.


Odpowiedź:


aby rozpocząć procedurę rozwodową pan winien złożyć pozew do sądu okręgowego w Świdnicy równocześnie wnosząc opłatę w kwocie 600 zł. Wskazano, że w pozwie może żądać rozwodu z orzeczeniem o winie żony lub też bez takiego orzeczenia. Sprecyzowano, że jeśli wniesie o rozwód z wyłącznej winy, powinien ją udowodnić. Ponadto, wyjaśniono, że orzeczenie winy daje pewne korzyści szczególnie w sferze alimentacji. Bowiem małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego dostarczenia środków utrzymania (alimenty), natomiast małżonek winny nie może żądać tego samego dla siebie od małżonka niewinnego, nawet jeśli znajdowałby się w niedostatku. Ustalono termin kolejnej wizyty w celu sporządzenia pozwu rozwodowego.


Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56-61 kro

    call
    Fundacja Wałbrzych 2000 - szkolenia, warsztaty, pożyczki na rozpoczecie działalnosci, frp, kurs obsługi komputera wałbrzych I i II stopnia, dla zaawansowanych, kursy komputerowe dla seniorów, kurs projektowania stron internetowych, php, c++, kursy i szkolenia